Investeren in cultuur!

Investeren in cultuur!

Tax shelter is meer dan een fiscale operatie. U maakt bij Flanders Tax Shelter bewust de keuze om te investeren in producties die uw voorkeur genieten. 

  • Weet waar uw geld naar toe gaat.
  • Bezoek, bekijk en volg de productie naar keuze op. 
  • Kies zelf in welke productie u tax shelter doet. 

Kortom, neem zelf de controle over uw investering.

Flanders Tax Shelter geeft u, als Vlaamse marktleider, de kans om alles zelf te bepalen. 

Wat is Tax Shelter?

Het Belgisch Tax Shelter-stelsel werd in 2003 ingevoerd met als oogmerk een win-win-win situatie voor de overheid, de audiovisuele producent en de investeerder.

Enerzijds zorgt Tax Shelter voor een economische stimulans in de audiovisuele sector, anderzijds levert Tax Shelter een fiscaal en financieel voordeel op voor bedrijven onderworpen aan de Belgische vennootschapsbelasting.

Vanaf 1 januari 2015 trad de sterk hervormde variant in voege met als gevolg een eenvoudiger en transparanter systeem. Op 1 februari 2017 werd het toepassingsgebied uitgebreid: sinds dien kan men zowel een erkend audiovisueel werk als een erkend podiumwerk financieren met Tax Shelter.
WAARSCHUWING:

Dit Aanbod betreft een Investering in het kader van de artikelen 194ter, 194ter/1 en 194ter/2 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, waarbij een Belgische vennootschap (of een Belgische inrichting van een buitenlandse vennootschap) die deelneemt aan de financiering van een in aanmerking komend audiovisueel werk of podiumwerk, onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen, kan genieten van een belastingvrijstelling ten belope van 356% van het ge├»nvesteerde bedrag. 

De aandacht van de Investeerder wordt gevestigd op het voornaamste risico verbonden aan dit Aanbod, met name dat van het niet of slechts gedeeltelijk verkrijgen van het fiscaal voordeel voorzien in het kader van het Tax Shelter-stelsel. De aandacht van de Investeerder wordt eveneens gevestigd op het feit dat het Aanbod geen deelname inhoudt in het kapitaal van de Aanbieder (Flanders Tax Shelter bvba). De Investering bestaat uit een storting van fondsen zonder terugbetaling op termijn, met als doel een Tax Shelter-Attest te verkrijgen dat verband houdt met een in aanmerking komend werk, in ruil waarvoor de Investeerder geniet van een bijkomende vergoeding en de Aanbieder zich ertoe verbindt zijn verplichtingen als beschreven in het prospectus na te leven teneinde de Investeerder het Tax Shelter-Attest en het daarmee verbonden fiscaal voordeel te laten verkrijgen. Elke Investeerder dient zelf na te gaan of hij voldoet aan alle wettelijke voorwaarden om te kunnen investeren op basis van het Aanbod en om ten volle te kunnen genieten van het fiscaal voordeel waar hij aanspraak op zou kunnen maken. Afhankelijk van de aanslagvoet waaraan de Investeerder onderworpen is, kan het rendement hoger, lager, of zelfs negatief zijn (theoretisch tot -27,38% indien de Investeerder belast wordt tegen het verlaagd tarief van 20,40%). De winsten zijn ook afhankelijk van de datum en de duur van de Investering.