Juridisch

Juridisch

Elke aangeboden productie op dit platform is erkend door FOD Financiën en Flanders Tax Shelter heeft een Prospectus bij de FSMA. Op eenvoudig verzoek krijgt u een kopij van dit Prospectus.

Net als elk financieel product houdt een investering in het kader van Tax Shelter potentiële risico's in. Een beschrijving van deze risico's en de maatregelen ter voorkoming ervan kan u vinden in de informatienota.

WAARSCHUWING:

Dit Aanbod betreft een Investering in het kader van de artikelen 194ter, 194ter/1 en 194ter/2 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, waarbij een Belgische vennootschap (of een Belgische inrichting van een buitenlandse vennootschap) die deelneemt aan de financiering van een in aanmerking komend audiovisueel werk of podiumwerk, onder bepaalde voorwaarden en binnen bepaalde grenzen, kan genieten van een belastingvrijstelling ten belope van 421% van het geïnvesteerde bedrag. 

De aandacht van de Investeerder wordt gevestigd op het voornaamste risico verbonden aan dit Aanbod, met name dat van het niet of slechts gedeeltelijk verkrijgen van het fiscaal voordeel voorzien in het kader van het Tax Shelter-stelsel. De aandacht van de Investeerder wordt eveneens gevestigd op het feit dat het Aanbod geen deelname inhoudt in het kapitaal van de Aanbieder (Flanders Tax Shelter bvba). De Investering bestaat uit een storting van fondsen zonder terugbetaling op termijn, met als doel een Tax Shelter-Attest te verkrijgen dat verband houdt met een in aanmerking komend werk, in ruil waarvoor de Investeerder geniet van een bijkomende vergoeding en de Aanbieder zich ertoe verbindt zijn verplichtingen als beschreven in het prospectus na te leven teneinde de Investeerder het Tax Shelter-Attest en het daarmee verbonden fiscaal voordeel te laten verkrijgen. Elke Investeerder dient zelf na te gaan of hij voldoet aan alle wettelijke voorwaarden om te kunnen investeren op basis van het Aanbod en om ten volle te kunnen genieten van het fiscaal voordeel waar hij aanspraak op zou kunnen maken. Afhankelijk van de aanslagvoet waaraan de Investeerder onderworpen is, kan het rendement hoger, lager, of zelfs negatief zijn (theoretisch tot -27,38% indien de Investeerder belast wordt tegen het verlaagd tarief van 20,40%). De winsten zijn ook afhankelijk van de datum en de duur van de Investering.